Skip to content Skip to footer

Badanie zanieczyszczeń i gospodarka odpadami niebezpiecznymi

Zarządzanie odpadami niebezpiecznymi to proces, który obejmuje zbieranie, obróbkę i usuwanie materiałów odpadowych, które w przypadku niewłaściwego obchodzenia się mogą spowodować poważne szkody dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz dla dobra środowiska.

Klasyfikacja odpadów

Niebezpieczne odpady mogą przybierać postać ciał stałych, cieczy, szlamów lub zwartych gazów. Generowane są przede wszystkim w wyniku produkcji chemicznej oraz innych działań przemysłowych. Mogą one powodować uszkodzenia podczas nieodpowiedniego przechowywania, transportu, obróbki lub usuwania, dlatego wymagają sporej ostrożności.

Niewłaściwe składowanie lub usuwanie odpadów niebezpiecznych często zanieczyszcza zasoby powierzchni i wody gruntowej. Niebezpieczne odpady są klasyfikowane na podstawie ich właściwości biologicznych, chemicznych i fizycznych. Badania zanieczyszczeń z zastosowaniem regulowanych prawnie metod referencyjnych oferuje laboratorium https://obiks.pl.

Zanieczyszczenia toksyczne i reaktywne

Toksyczne odpady to trucizny, nawet w bardzo małych lub śladowych ilościach. Mogą spowodować np. śmierć lub ostre zakażenie, bądź też wywołać skutki chroniczne i nieodwracalne szkody. Niektóre są rakotwórcze i wywołują raka po wielu latach ekspozycji. Inne są mutagenne, powodując poważne zmiany biologiczne u potomstwa narażonych ludzi czy dzikiej zwierzyny.

Reaktywne odpady są chemicznie niestabilne i gwałtownie reagują z powietrzem lub wodą. Powodują eksplozje lub tworzą toksyczne opary. Przegrzane odpady palą się w stosunkowo niskich temperaturach i mogą powodować duże zagrożenie pożarem. Żrące odpady to przede wszystkim silne kwaśne lub zasadowe substancje. Niszczą materiał stały i żywą tkankę podczas bezpośredniego kontaktu, w wyniku reakcji chemicznej.

Odpady radioaktywne

Niektóre materiały radioaktywne mogą utrzymywać się w środowisku przez wiele tysięcy lat, zanim całkowicie się rozpadną. Istnieje wiele obaw związanych z kontrolą tych odpadów. Ze względu na zakres i złożoność problemu zarządzanie odpadami promieniotwórczymi jest uważane za zadanie inżynieryjne, oddzielone od innych form gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
.
Kompleksowe doradztwo w zakresie gospodarki zanieczyszczeń oferuje laboratorium https://obiks.pl. Obsługa i usuwanie materiałów radioaktywnych nie jest obowiązkiem lokalnych władz miejskich – w celu rozwiązania istniejących problemów i zapobiegania przyszłym szkodom wyrządzanym przez niebezpieczne zanieczyszczenia, rząd ściśle reguluje praktykę zarządzania tego rodzaju odpadami.