Skip to content Skip to footer

Jakie usługi oferuje kancelaria adwokacka w procesach karnych?

Prawo karne to zbiór przepisów określających wykroczenia i przestępstwa, a także regulujących kwestie zatrzymania i osądzenia podejrzanych osób oraz ustalania kar i sposobów resocjalizacji stosowanych wobec skazanych przestępców.

Specyfika prawa karnego

Prawo karne odnosi się do zbioru przepisów dotyczących przestępstw. W przypadkach, gdy dana osoba nie przestrzega określonego prawa karnego, popełnia przestępstwo i łamie prawo. Ten zbiór praw różni się od prawa cywilnego, ponieważ sankcje karne obejmują przepadki pozbawienia wolności. Sprawy prawa cywilnego odnoszą się głównie do rozwiązywania nieścisłości prawnych i pociągają za sobą przede wszystkim straty pieniężne.

Głównym celem istnienia prawa karnego jest odstraszanie przestępców, reformowanie sprawców, karanie za czyny niedozwolone oraz zapobieganie dalszym przestępstwom. Wsparcie w sprawach karnych jest w stanie zapewnić www.remigiuszsoltys.pl, kancelaria adwokacka z Katowic.

Rodzaje spraw karnych

Istnieją dwa zastosowania prawa karnego, dotyczące wykroczeń oraz przestępstw. Wykroczenie jest przestępstwem uznawanym za przestępstwo niższego rzędu. Dotyczy to uczynków takich, jak na przykład drobne napaści, wykroczenia drogowe lub nieduże kradzieże. Kara za wykroczenie jest zwykle stosunkowo niska.

Przestępstwa obejmują bardziej poważne uczynki, np. napaść, zabójstwo, handel narkotykami, gwałt, rozbój czy podpalenie. Każde państwo ma inny zbiór przepisów karnych, które różnią się między sobą między innymi surowością przewidzianych kar.

Usługi w ramach prawa karnego

Powszechnie uznaje się, że w odpowiednich przypadkach osoby cierpiące na poważne zaburzenia psychiczne powinny zostać zwolnione z konsekwencji swojego przestępczego zachowania. Pojawia się jednak wiele kontrowersji co do stosowanych metod sprawdzania poczytalności. Większość prawnych definicji zaburzeń psychicznych nie opiera się na współczesnych koncepcjach nauk medycznych, przez co psychiatrzy mają trudności z dostosowaniem swojej wiedzy do wymagań sądowych.

Kancelaria adwokacka www.remigiuszsoltys.pl oferuje usługi w procesach karnych, w charakterze pełnomocnictwa i obrony. Nawiązanie współpracy jest możliwe na każdym etapie sprawy, włącznie z postępowaniem przygotowawczym, obejmującym zatrzymanie, aresztowanie oraz zastosowanie innych środków zapobiegawczych. Adwokat oferuje wsparcie także w fazie jurysdykcyjnej, przed sądami apelacyjnymi, okręgowymi oraz rejonowymi. Współpraca obejmuje również postępowanie wykonawcze, uwzględniające etapy odroczenia, warunkowego zwolnienia oraz zawieszenia kary.