Skip to content Skip to footer

Jak wypełnić KPO?

Baza Danych Odpadowych to elektroniczna baza ewidencjonującą wszystkie podmioty wytwarzające odpady, zajmujące się ich transportem oraz składowaniem lub recyklingiem. Celem jej stworzenia był nadzór na zagospodarowywaniem odpadów o różnym charakterze, zwłaszcza tych niebezpiecznych.

Kto musi zarejestrować się w BDO?

W BDO muszą być zarejestrowane wszystkie firmy wytwarzające odpady. Ich wielkość nie ma znaczenia, mogą być to duże przedsiębiorstwa ale także firmy jednoosobowe.

Z urzędu rejestrowane są firmy zajmujące się transportem odpadów, ich składowaniem, szpitale, gabinety medyczne, weterynaryjne, firmy chemiczne, elektroniczne i wiele innych.

Pozostałe, np. firmy budowlane, remontowe, duże placówki handlowe dokonują tego samodzielnie. W momencie rejestracji otrzymują indywidualny numer rejestracyjny, login oraz hasło, które będą podstawą do konta w BDO.

W momencie rejestracji w BDO na przedsiębiorcy spoczywa wiele obowiązków, przede wszystkim wypełnienie wzoru Karty Przekazania Odpadu..

Czym jest wzór Karty Przekazania Odpadu?

To Karta Przekazania Odpadów, której obowiązek sporządzenia ma każdy przedsiębiorca wytwarzający odpady. Musi sporządzić ją w trzech jednakowych egzemplarzach. Jeden dla niego, drugi dla firmy transportującej odpady i ostatni dla firmy je składującej. Taka procedura ma pozwolić na śledzenie losów odpadów i ich prawidłową utylizację lub recykling. Równocześnie ma to zapobiegać pozbywaniu się odpadów w miejscach niedozwolonych.

Obecnie obowiązujący wzór karty przekazania odpadu można znaleźć na stronie BDO lub na innych stronach przeznaczonych dla przedsiębiorców. Należy wypełniać go bardzo dokładnie i zgodnie ze stanem faktycznym.

Szczególną uwagę należy zwrócić na indywidualne numery rejestracyjne nadane przez BDO, wpisanie kodu odpadu i jego rodzaju. Karta musi zawierać także datę wydania odpadu oraz jego wagę.

W firmach, które produkują odpady niebezpieczne wypełniany jest karta przeznaczona dla tego rodzaju odpadów, są to przede wszystkim odpady medyczne i chemiczne.

Karty Przekazania Odpadów muszą być przechowywane, ponieważ na ich podstawie sporządza się miesięczną ewidencję oddanych odpadów. Na koniec roku przedsiębiorca sporządza raport roczny, który musi przekazać do marszałka województwa.

Jeżeli firma wytwarzająca odpady korzysta stale z usług tej samej firmy transportowej i przekazuje do tego samego odbiorcy może sporządzać KPO w formie zestawienia miesięcznego podając wartości zbiorcze. To znacznie ułatwia pracę i ogranicza ilość sporządzanych dokumentów.

Od połowy 2020 r. obowiązywać będą wyłącznie karty elektroniczne.